Szkolenia w dziedzinie bhp

Zgodnie z Kodeksem pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

bhpPracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac, a także wydać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania dla szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp.

Zgodnie z w.w. rozporządzeniem szkolenia mogą organizować pracodawcy, a na ich zlecenie także jednostki organizacyjne uprawnione do takiej działalności. Natomiast szkolenia osób będących pracodawcami mogą prowadzić jedynie uprawnione jednostki organizacyjne.

 

 

Szkolenie w dziedzinie bhp prowadzone jest jako szkolenie wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje:

 • szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny),
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

 Szkolenie wstępne dotyczy wszystkich pracowników. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacje oraz przeszkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu.

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bhp oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi przepisami oraz rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi.

Szkolenie okresowe odbywają:

 1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
 2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym: projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 4. pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
 5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie okresowe osób wymienionych pkt 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (e-learning) nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

Pierwsze szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Natomiast szkolenie osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych  w pkt 2-5 przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Z pierwszego szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:

 1. przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;
 2. odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe kończą się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Potwierdzeniem ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia okresowego jest zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych uczestnika szkolenia. Wzór zaświadczenia określa rozporządzenie.

Na niektórych stanowiskach pracy oprócz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny przewidzianych ww. rozporządzeniu wymagane są dodatkowe kwalifikacje, np.:

 • uprawnienia kierowcy samochodu osobowego,
 • uprawnienia kierowcy wózka jezdniowego z mechanicznym napędem podnoszenia
 • uprawnienia tzw. energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru
 • uprawnienia maszyn i urządzeń budowlanych.


Zamów wygodny pakiet E-SZKOLEŃ  na platformie BHP.businesslearning.pl - uzyskasz pełnoprawne zaświadczenie szkolenia BHP dla pracowników!

OPCJA I -  E-szkolenie BHP dla 1 pracownika  - 39 zł brutto - do wykorzystania przez okres 6 miesięcy!

OPCJA II - Pakiet e-szkoleń BHP dla 5 pracowników - 150 zł brutto - do wykorzystania przez okres 12 miesięcy (30 zł za 1 pracownika!)

OPCJA III - Pakiet e-szkoleń BHP dla 10 pracowników - 250 zł brutto - do wykorzystania przez okres 12 miesięcy!  (25 zł za 1 pracownika!)

Poszukujesz  e-szkoleń BHP dla większej liczby pracowników? Napisz na biuro@businesslearning.pl


DLA KOGO JEST E-SZKOLENIE BHP-BusinessLearning.pl?


Szkolenia BHP online jest bardzo wygodnym rozwiązaniem  dla wszystkich pracodawców i pracowników, którzy chcą sami kontrolować czas i tryb nauki oraz uzyskać pełnoprawne zaświadczenie okresowego szkolenia BHP - wydane przez uprawnionego Specjalistę ds. BHP z dużym doświadczeniem!


Szkolenie przeznaczone jest dla:

- dla pracowników-administracyjno-biurowych

- dla pracodawców, kierowników, brygadzistów, mistrzów, liderów grup

PAMIĘTAJ! E-szkolenie nie będzie wystarczające dla - pracowników na stanowiskach robotniczych - gdzie wymagane jest szkolenie stacjonarne!WYMAGANIA PRZEPISÓW BHP WZGLĘDEM PRACODAWCY


Zgodnie z Kodeksem pracy Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.


§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.


1. Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - pierwsze szkolenie BHP powinno odbyć się do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy następne nie rzadziej niż raz na 6 lat.


Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DU z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860) tj: dla pracowników administracyjno-biurowych i innych niewymienionych w pkt 1-4 rozporządzenia, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.2. Szkolenie dla pracodawców, kierowników, brygadzistów, mistrzów, liderów grup - pierwsze szkolenie osób kierujących powinno odbyć się do 6 miesięcy od rozpoczęcia funkcji, następne nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Zgodnie z Kodeksem pracy - § 21. Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

 • Szkolenia BHP przez Internet dla pracodawców, w tym między innymi osób na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, spółkach, zakładach prywatnych, urzędach oraz spółdzielniach jak i innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
 • Pracodawca lub osoba kierująca pracownikami w ramach obowiązków ma za zadanie przeszkolić pracowników w ramach szkolenia wstępnego szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy)
 • Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku: Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

 Pracodawca lub kierownik po odbyciu szkolenia może przeprowadzać instruktaże stanowiskowe.


KILKA SŁÓW O BHP

BHP w potocznym rozumieniu to ogół przepisów i działań mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i parazawodowym, jak również tworzone w tym celu regulacje prawne i zabezpieczenia techniczne. Pierwsze regulacje prawne dotyczące ochrony pracy datują się na XIX w. - np. utworzenie 1833 inspekcji pracy w Wielkiej Brytanii, prywatnego stowarzyszenia pracodawców 1867 we Francji, czy 1906 w USA służby bhp w zakładach hutniczych. Na ziemiach polskich przed 1914 nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy sprawowała inspekcja fabryczna (w zaborze rosyjskim) oraz inspekcja przemysłowa (w pozostałych zaborach). Zaczątki polskich organów inspekcji pracy powstały 1915 pod okupacją niemiecką, a sama inspekcja pracy powstała w 1919 r.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – powszechnie używana nazwa określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się m.in.: zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa.

Ergonomia – nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek - maszyna - warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje się m.in. poprzez eliminację źródeł chorób zawodowych. Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną.

Ochrona pracy – system środków prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych służących zapewnieniu pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie pracy.

Ochrona zdrowia pracownika – zbiór uregulowań mających na celu zapewnienie stanu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego.

Pracodawca – pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Pracownik – pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Prawna ochrona pracy – zbiór norm prawnych regulujących proces świadczenia pracy poprzez ochronę praw pracowniczych oraz zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia.

 • Szkolenia w dziedzinie bhp

Masz pytania?

Infolinia RBDO

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy do kontaktu z ekspertami.


Dział Obsługi Klienta:

Infolinia od pon.- pt. w godz. 9 -17
+48 664 484 218
biuro@businesslearning.pl


Specjalista BHP

Hubert  Jakubowski
+48 664 484 218

Specjalista Ochrony Danych

Karol Cieniak
(22) 487 86 70

Specjalista procedur AML

Wojciech Stadnik
+ 48 533 376 373


Biuro Obsługi Klienta
Legis Profile Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa

NIP: 522-302-50-86
KRS: 0000549436