Przepisy kodeksu pracy wymagają, aby przed przystąpieniem do pracy osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrow

Przed przystąpieniem do pracy wstępnym badaniom lekarskim (z zastrzeżeniem) podlegają:

 1. osoby przyjmowane do pracy;

 2. pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Po nowelizacji Kodeksu pracy wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

 1. przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

 2. przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Pod warunkiem, że  przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy (z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych).

Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą  pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę i powinno ono zawierać:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie powinno być wykonane,
 • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona,
 • w przypadku pracowników określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
 • informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wykonanych na tych stanowiskach.

W przypadku narażenia pracownika w czasie świadczenia pracy na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia badań lekarskich także po zaprzestaniu kontaktu z tymi czynnikami, a także, na żądanie zainteresowanego, również po rozwiązaniu stosunku pracy.

W razie stwierdzenia u pracownika objawów choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownika do innej pracy nienarażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy. Jeżeli przeniesienie takie powoduje obniżkę wynagrodzenia – pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy. Dodatek taki przysługuje również wtedy, gdy przeniesienie do innej pracy jest wynikiem wypadku przy pracy.

Zgodnie z § 6 art. 229 Kodeksu pracy, pracodawca ponosi koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami - niezbędnej ze względu na warunki pracy.

Pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Jeżeli w zakładzie pracy panują szkodliwe warunki pracy - potwierdzone pomiarami, które wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm, - to pracodawca winien podejmować działania w celu likwidacji przekroczeń, stosując w pierwszej kolejności rozwiązania techniczne, następnie - organizacyjne.

 1. z art. 232 Kodeksu pracy - pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej.


Tags Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia w szkoleniu BHP

 • Przepisy kodeksu pracy wymagają, aby przed przystąpieniem do pracy osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrow

Masz pytania?

Infolinia RBDO

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy do kontaktu z ekspertami.


Dział Obsługi Klienta:

Infolinia od pon.- pt. w godz. 9 -17
+48 664 484 218
biuro@businesslearning.pl


Specjalista BHP

Hubert  Jakubowski
+48 664 484 218

Specjalista Ochrony Danych

Karol Cieniak
(22) 487 86 70

Specjalista procedur AML

Wojciech Stadnik
+ 48 533 376 373


Biuro Obsługi Klienta
Legis Profile Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa

NIP: 522-302-50-86
KRS: 0000549436