Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia w szkoleniu BHP

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych (art. 220 KP).


W szczególności niedopuszczalne jest:

  1. stosowanie substancji chemicznych i ich mieszanin nie oznakowanych w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację,
  2. stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych mieszanin bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

warningStosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i życia.

W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, pracodawca zastępuje te substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosuje inne dostępne środki ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca rejestruje wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a także prowadzi rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach.

W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe — ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestru pracowników zatrudnionych przy takich pracach wskazano w Kodeksie pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Rozporządzenie określa klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych oraz wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych.

Pracodawca jest obowiązany chronić pracowników przed promieniowaniem jonizującym (pochodzącym ze  sztucznych i naturalnych źródeł występujących w środowisku pracy).

Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić:

  1. odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone,
  2. pierwszą pomoc poszkodowanym.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami.


Zamów wygodny pakiet E-SZKOLEŃ  na platformie BHP.businesslearning.pl - uzyskasz pełnoprawne zaświadczenie szkolenia BHP dla pracowników!

OPCJA I -  E-szkolenie BHP dla 1 pracownika  - 39 zł brutto - do wykorzystania przez okres 6 miesięcy!

OPCJA II - Pakiet e-szkoleń BHP dla 5 pracowników - 150 zł brutto - do wykorzystania przez okres 12 miesięcy (30 zł za 1 pracownika!)

OPCJA III - Pakiet e-szkoleń BHP dla 10 pracowników - 250 zł brutto - do wykorzystania przez okres 12 miesięcy!  (25 zł za 1 pracownika!)

Poszukujesz  e-szkoleń BHP dla większej liczby pracowników? Napisz na biuro@businesslearning.pl


  • Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia w szkoleniu BHP

Masz pytania?

Infolinia RBDO

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy do kontaktu z ekspertami.


Dział Obsługi Klienta:

Infolinia od pon.- pt. w godz. 9 -17
+48 664 484 218
biuro@businesslearning.pl


Specjalista BHP

Hubert  Jakubowski
+48 664 484 218

Specjalista Ochrony Danych

Karol Cieniak
(22) 487 86 70

Specjalista procedur AML

Wojciech Stadnik
+ 48 533 376 373


Biuro Obsługi Klienta
Legis Profile Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa

NIP: 522-302-50-86
KRS: 0000549436

Tags Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia w szkoleniu BHP